ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำตลาด ก่อนทำป้าย

HOTLINE:02-038-9556 LINE ID :@idea.co.th

Icon 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำตลาด ก่อนทำป้าย

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การทำตลาด (Marketing) คือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การสร้าง การส่งเสริม และการขายสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับองค์กรหรือธุรกิจ

การทำตลาดมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1.วิเคราะห์ตลาด (Market analysis) – การศึกษาตลาดเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด คู่แข่ง ลูกค้า และความต้องการของลูกค้า

2.กำหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) – การกำหนดวิธีการทำตลาดเพื่อเป้าหมายลูกค้าและสินค้า ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการสื่อสาร

3.การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or service creation) – การสร้างสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาด

4.การตลาดและโฆษณา (Marketing and advertising) – การสร้างและส่งเสริมสินค้าหรือบริการโดยใช้หลายช่องทางเช่นโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หรือการจัดโปรโมชั่น

5.การขายและการจัดจำหน่าย (Sales and distribution) – การนำสินค้าหรือบริการไปขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่นร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือการขายออนไลน์

6.การวัดผล (Performance measurement) – การวัดและประเมินผลการทำตลาดเพื่อหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต